Sprint Price List 2023

K1

FC $7,080
SCS $6,180
G $5,355
F $4,460
E $5,805
WWR $4,460

K2

SCS $8,200
G $7,480
F $5,815
E $7,685
WWR $5,815

K4

SCS $13,920
G $11,840

C1

SCS $5,380
G $4,730
F $3,765
E $4,730
WWR $3,765

C2

SCS $7,060
G $6,230
F $5,400
E $6,230
WWR $5,400

C4

SCS $13,300
G $11,220

STRUER

K1 $7,885